استلان اسکاشگورد

دون (۲۰۲۱)

چرنوبیل (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز