اد سالمن

حرکت ناگهانی ممنوع (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز