ابراهیم امینی

مرد بازنده (۱۴۰۰)

موقعیت مهدی (۱۴۰۰)

درخت گردو (۱۳۹۸)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز