آنتونی راموس

در هایتس (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز