آری وگنر

قدرت سگ (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز