آرتور آراری

تشریح یک سقوط / آناتومی یک سقوط (۲۰۲۳)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز