آدام بالدوین

غلاف تمام‌فلزی (۱۹۸۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز