تازه‌های تلویزیون جهان

ونزدی (۲۰۲۲)

خاندان اژدها (۲۰۲۲)

مار (۲۰۲۱)

دکستر: خون تازه (۲۰۲۱-۲۰۲۲)

دوستان: تجدید دیدار (۲۰۲۱)

بازی مرکب (۲۰۲۱)

این ما هستیم (۲۰۱۶-۲۰۲۲)

مِر از ایست‌تاون (۲۰۲۱)

سیرک مسی (۲۰۱۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز