روی پرده سینماهای جهان

قدرت سگ (۲۰۲۱)

کودا (۲۰۲۱)

آنت (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز