روی پرده سینماهای جهان

رهاسازی (۲۰۲۲)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

آرژانتین، ۱۹۸۵ (۲۰۲۲)

دلال (۲۰۲۲)

جاده خاکی (۲۰۲۱)

چارلی چاپلین واقعی (۲۰۲۱)

چهار دیوار (۲۰۲۱)

بتمن (۲۰۲۲)

سالن هدی (۲۰۲۱)

کوچه کابوس (۲۰۲۱)

آواز قو (۲۰۲۱)

دختر گم‌شده (۲۰۲۱)

خاندان گوچی (۲۰۲۱)

رییس خوب (۲۰۲۱)

داستان وست ساید (۲۰۲۱)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

تیک، تیک… بوم! (۲۰۲۱)

فرانس (۲۰۲۱)

مادران هم‌زمان (۲۰۲۱)

ورق‌شمار (۲۰۲۱)

خودروی مرا بران (۲۰۲۱)

دست خدا (۲۰۲۱)

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

بلفاست (۲۰۲۱)

دیشب در سوهو/ شب گذشته در سوهو (۲۰۲۱)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

فینچ (۲۰۲۱)

دون (۲۰۲۱)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز