روی پرده سینماهای جهان

تشریح یک سقوط / آناتومی یک سقوط (۲۰۲۳)

استخر بی‌انتها (۲۰۲۳)

بو ترسیده (۲۰۲۳)

کنت (۲۰۲۳)

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

خاطرات رابطه‌ای فرار (۲۰۲۲)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز