جدیدترین‌ها

آهو (۱۴۰۲)

بو ترسیده (۲۰۲۳)

کنت (۲۰۲۳)

جنگل پرتقال (۱۴۰۱)

اوپنهایمر / اپنهایمر (۲۰۲۳)

تفریق (۱۴۰۱)

جنگ جهانی سوم (۱۴۰۱)

خاطرات رابطه‌ای فرار (۲۰۲۲)

برادران لیلا (۱۴۰۱)

تار (۲۰۲۲)

بنشی‌های اینیشرین (۲۰۲۲)

بی‌رویا (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز