نقد

اوپنهایمر / اُپنهایمر – نقد ۱

تفریق – نقد ۱

خاطرات رابطه‌ای فرار – نقد ۱

ونزدی – نقد ۱

علفزار – نقد ۲

خاندان اژدها – نقد ۱

پوست – نقد ۳

جاده خاکی – نقد ۱

تی‌تی – نقد ۱

انیمیشن ایرانی – نقد ۱

زالاوا – نقد ۲

زالاوا – نقد ۱

چارلی چاپلین واقعی – نقد ۱

مار – نقد ۱

مجبوریم – نقد ۱

چهار دیوار – نقد ۱

علفزار – نقد ۱

دوستان – نقد ۱

مرد بازنده – نقد ۳

مغز استخوان – نقد ۱

کودکی ناتمام – نقد ۱

دشت خاموش – نقد ۴

روز صفر – نقد ۱

مرد بازنده – نقد ۲

مهمونی – نقد ۱

غلاف تمام‌فلزی – نقد ۱

شادروان – نقد ۱

موقعیت مهدی – نقد ۳

موقعیت مهدی – نقد ۲

سالن هدی – نقد ۱

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز