نقد

استخر بی‌انتها – نقد ۱

نبودن – نقد ۱

جنگل پرتقال – نقد ۱

آهو – نقد ۴

آهو – نقد ۳

آهو – نقد ۲

آهو – نقد ۱

تفریق – نقد ۲

ملاقات خصوصی – نقد ۳

اوپنهایمر / اُپنهایمر – نقد ۱

تفریق – نقد ۱

خاطرات رابطه‌ای فرار – نقد ۱

ونزدی – نقد ۱

علفزار – نقد ۲

خاندان اژدها – نقد ۱

پوست – نقد ۳

جاده خاکی – نقد ۱

تی‌تی – نقد ۱

انیمیشن ایرانی – نقد ۱

زالاوا – نقد ۲

زالاوا – نقد ۱

چارلی چاپلین واقعی – نقد ۱

مار – نقد ۱

مجبوریم – نقد ۱

چهار دیوار – نقد ۱

علفزار – نقد ۱

دوستان – نقد ۱

مرد بازنده – نقد ۳

مغز استخوان – نقد ۱

کودکی ناتمام – نقد ۱

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز