منتقدان

امیرعطا جولایی

فرهاد خالدی‌نیک

محمدرضا باباگلی

یحیا نطنزی

سید آریا قریشی

رامتین شهبازی

شاهپور شهبازی

علی موسوی

ریحانه عابدنیا

آرش عنایتی

حسین آریانی

خسرو نقیبی

بهمن شیرمحمد

محمد ابراهیمیان

منوچهر دین‌پرست

صوفیا نصراللهی

مازیار فکری‌ارشاد

ساسان گلفر

امید نجوان

خشایار سنجری

امیرحسین سیادت

ناصر صفاریان

نیما عباس‌پور

محمد هاشمی

مازیار معاونی

مازیار رضایی

کیوان کثیریان

کریم نیکونظر

علی شیرازی

عزیزالله حاجی‌مشهدی

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز