سینمای جهان

کروئلا (۲۰۲۱)

زنی پشت پنجره (۲۰۲۱)

کودا (۲۰۲۱)

میناری (۲۰۲۰)

آنت (۲۰۲۱)

سرزمین خانه‌به‌دوشان (۲۰۲۰)

روشنایی‌های شهر (۱۹۳۱)

صدای انسان (۲۰۲۰)

پدر (۲۰۲۰)

یهودا و مسیح سیاه (۲۰۲۱)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز