سینمای جهان

آخرین دوئل (۲۰۲۱)

دیشب در سوهو/ شب گذشته در سوهو (۲۰۲۱)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

باستر بزرگ: گرامی‌داشت (۲۰۱۸)

اوندینه (۲۰۲۰)

کازابلانکا (۱۹۴۲)

فینچ (۲۰۲۱)

در هایتس (۲۰۲۱)

پس از عشق (۲۰۲۰)

دون (۲۰۲۱)

ربکا (۲۰۲۰)

حرکت ناگهانی ممنوع (۲۰۲۱)

وقت مردن نیست/ زمانی برای مردن نیست (۲۰۲۱)

قدرت سگ (۲۰۲۱)

جشنواره ریفکین (۲۰۲۰)

منک (۲۰۲۰)

لوکا (۲۰۲۱)

لیگ عدالت زک اسنایدر (۲۰۲۱)

خشکسالی (۲۰۲۰)

زندگی کردن با هم (۲۰۲۱)

دیروقت (۱۹۸۵)

کروئلا (۲۰۲۱)

زنی پشت پنجره (۲۰۲۱)

کودا (۲۰۲۱)

میناری (۲۰۲۰)

آنت (۲۰۲۱)

سرزمین خانه‌به‌دوشان (۲۰۲۰)

روشنایی‌های شهر (۱۹۳۱)

صدای انسان (۲۰۲۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز