سینما

پایان زمین (۱۴۰۰)

آب، باد، خاک، نان (۱۴۰۰)

کاریز، قصه آب (۱۳۹۹)

برای ماه (۲۰۲۰)

شیرینی‌فروش (۱۳۹۹)

جابه‌جایی یا نابه‌جایی (۱۴۰۰)

آقای صیاد را ول کنید! (۱۴۰۰)

آشیانه خالی (۱۴۰۰)

چهره‌پرداز (۱۴۰۰)

گود (۱۴۰۰)

سمفونی حمید (۱۴۰۰)

رمانتیسم عماد و طوبا (۱۳۹۸)

بلفاست (۲۰۲۱)

آخرین دوئل (۲۰۲۱)

دیشب در سوهو/ شب گذشته در سوهو (۲۰۲۱)

آتابای (۱۳۹۸)

رهایی از شاوشنک (۱۹۹۴)

وِنِم: بگذار کارنیج پدیدار شود (۲۰۲۱)

باستر بزرگ: گرامی‌داشت (۲۰۱۸)

پوست (۱۳۹۸)

اوندینه (۲۰۲۰)

آداپت (۱۴۰۰)

کازابلانکا (۱۹۴۲)

تومان (۱۳۹۸)

فینچ (۲۰۲۱)

در هایتس (۲۰۲۱)

درخت گردو (۱۳۹۸)

قهرمان (۱۴۰۰)

کپسول (۱۴۰۰)

کوتاه‌قامتان بلندهمت (۱۴۰۰)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز