سینما

رییس خوب (۲۰۲۱)

قصیده گاو سفید (۱۳۹۸)

تراژدی مکبث (۲۰۲۱)

داستان وست ساید (۲۰۲۱)

برف آخر (۱۴۰۰)

چهلمین جشنواره فجر ۱۴۰۰

ملاقات خصوصی (۱۴۰۰)

بی‌رویا (۱۴۰۰)

مرد بازنده (۱۴۰۰)

علفزار (۱۴۰۰)

بیرو (۱۴۰۰)

موقعیت مهدی (۱۴۰۰)

نگهبان شب (۱۴۰۰)

کاغذپاره‌ها (۱۳۹۸)

زودباش زودباش (۲۰۲۱)

تیک، تیک… بوم! (۲۰۲۱)

جایی برای فرشته‌ها نیست (۱۳۹۸)

فهرست شیندلر (۱۹۹۳)

گلدن تایم (۱۳۹۵)

جنایت بی‌دقت (۱۳۹۹)

فرانس (۲۰۲۱)

بی‌همه‌چیز (۱۳۹۹)

مادران هم‌زمان (۲۰۲۱)

ورق‌شمار (۲۰۲۱)

خودروی مرا بران (۲۰۲۱)

دست خدا (۲۰۲۱)

فرنچ دیسپچ (۲۰۲۱)

گیسلو (۱۴۰۰)

مشق امشب (۱۳۹۹)

ایستوود (۱۳۹۹)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز