سینمای ایران

مشق امشب (۱۳۹۹)

ایستوود (۱۳۹۹)

پایان زمین (۱۴۰۰)

آب، باد، خاک، نان (۱۴۰۰)

کاریز، قصه آب (۱۳۹۹)

شیرینی‌فروش (۱۳۹۹)

جابه‌جایی یا نابه‌جایی (۱۴۰۰)

آقای صیاد را ول کنید! (۱۴۰۰)

آشیانه خالی (۱۴۰۰)

چهره‌پرداز (۱۴۰۰)

گود (۱۴۰۰)

سمفونی حمید (۱۴۰۰)

رمانتیسم عماد و طوبا (۱۳۹۸)

آتابای (۱۳۹۸)

پوست (۱۳۹۸)

آداپت (۱۴۰۰)

تومان (۱۳۹۸)

درخت گردو (۱۳۹۸)

قهرمان (۱۴۰۰)

کپسول (۱۴۰۰)

کوتاه‌قامتان بلندهمت (۱۴۰۰)

روایت ناپدیدشدن مریم (۱۳۹۲)

جان داد (۱۴۰۰)

تشعشعات (۱۴۰۰)

پرتاب ناگهانی یک فیل (۱۴۰۰)

ارفاق (۱۴۰۰)

هرگز گاهی همیشه (۱۳۹۹)

فیلمرغ (۱۳۹۷)

آیدین (۱۴۰۰)

فوق ماراتن (۱۳۹۷)

منتقدان فارسی‌زبان
شب
روز